میزغذاخوری

وبسایت درحال بروزرسانی میباشد…

از شکیبای شما سپاسگزاریم


غذاخوری مدل ایتالیایی
۱۰نفره ۱۸/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۸ نفره ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

۶ نفره ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان
۴ نفره ۹/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

جستجو مدلهای بیشتر در تلگرام
http://t.me/mobl_iran021
غذاخوری مدل را شل
۱۰نفره ۱۲/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۸ نفره ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان
۶ نفره ۸/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان
۴ نفره ۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

http://t.me/mobl_iran021
غذاخوری مدل را شل
رنگ بندی دیگر

غذاخوری مدل فیونا
چوب راش
۱۰نفره ۱۲/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۸ نفره ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان
۶ نفره ۸/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان
۴ نفره ۵/۵۰۰/۰۰۰ میلیون تومان